OP.DR. YAŞAR BAŞAĞA KLİNİĞİ

LÜTFEN BU METNİ DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLGİLİ KISIMLARI DOLDURUNUZ. HER SAYFANIN ALTINA DEĞERLİ HASTAMIZIN İMZA ATMASI GEREKMEKTEDİR.

KVKK AYDINLATMA METNİ:

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA KLİNİĞİ’ne başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması DOKTORUN öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından alınmaktadır. VERİ SORUMLUSU: Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK ve GDPR kapsamında RESMİ FAALİYET adresinde faaliyet göstermekte olan OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından işlenecektir. OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA kapsamında “Veri Sorumlusu”, GDPR kapsamında ise “Kontrolör” olarak kabul edilmektedir. OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA GDPR kapsamında, “Veri Koruma Görevlisi” olarak Kişisel Veri Koruma Uzmanlığı olan bir Hukuk Bürosu ile anlaşmış olup, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA KLİNİĞİ’NDE KVKK ve GDPR kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Süreci, uygulama sorumluluğu Veri Sorumlusunda kalmak kaydıyla, avukatın danışmanlığı ve rehberliğinde gerçekleştirilmiştir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ve GDPR m.5 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA KLİNİĞİ tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ:

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi girişim, operasyon ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, medikal uygulamalarınızı gerçekleştirebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi ve/veya operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yürütebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, muayenehane güvenliğini sağlayabilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi Mevzuatına uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, sunulan tıbbi hizmetler hakkında 3. kişileri bilgilendirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik Mevzuatı çerçevesinde sunulan tıbbi hizmetlere ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek  amaçlarıyla, KVKK ve GDPR’a uygun olarak, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA KLİNİĞİ tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA KLİNİĞİ tarafından KVKK ve GDPR kapsamında işlenecektir: Kimlik Verileriniz; muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerini yürütülebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.

İletişim Bilgileriniz; muayene, tıbbi teşhis, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla tıbbi tedavi, tıbbi uygulamalar ve operasyonlara ilişkin yenilikleri tanıtmak, bilgilendirmek, duyurmak, süreklilik arz eden tedavilerde gelen randevu tarihini hatırlatmak ve özel günlerde tebrik ve kutlama amacıyla işlenebilecektir.

Sağlık Bilgileriniz; tıbbi tedavilerinizi, operasyonlarınızı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi sürecinizde gerekli görüldüğü takdirde bir başka uzman hekimden konsültasyon alabilmek, oluşabilecek komplikasyon sürecini yönetebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek, yürürlükteki Sağlık Hukuku ve Sağlık Turizmi Mevzuatları kapsamında yer alan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir. Fotoğraf, Video ve Ses Kayıt Bilgileriniz OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından tedavi sürecini gözlemleyerek yönetebilmek, muayenehane güvenliğini temin edebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla, Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında ülkemizde tedavi görmek isteyen Sağlık Turisti 3. kişilere, Sağlık Turizm Teşvik Mevzuatı gereğince, uygulanan tıbbi işlem ve/veya operasyonlar hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla işlenebilecek, kliniğe doktora muayenehanenin INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER hesaplarında, doktorun resmi web sitesi, klinik/muayenehanenin web sitesinde yüzünüz görünür tanınabileceğiniz şekilde etiğe ve yasaya uygun şekilde yayınlanabilecektir. Kişisel veriler, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi suretiyle (anonimleştirme) de yayınlanabilecektir. İşlem gören bölgenin niteliğine göre bu husus etiğe ve yasaya uygun şekilde doktor iradesiyle belirlenecektir.

Mali Verileriniz; ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla işlenecektir. Transfer ve Konaklama Bilgileriniz; Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir. Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, tıbbi tedavinizin ve/veya operasyonunuzun gerçekleştirilebilmesi ve tedavinize ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, operasyonunuzda ve tıbbi tedavinizde hekim olarak hizmet verecek olan OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA KLİNİĞİ’ ne yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek ve operasyonunuz/tedaviniz ve iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ:

Kişisel Verileriniz, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA’nın sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak; Muayene, tedavi ve/veya operasyon amacıyla muayenehaneye gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz ve diğer sağlık verilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla, Doktorun uygulayacağı tedaviye ve/veya operasyona ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla, Doktora ait kurumsal web sitesi üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla, Doktora ait kurumsal e-posta adresine elektronik postalar göndermek vasıtasıyla, Doktorun tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında aldığı fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla, Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; Doktor tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebookv.s.) kullanarak OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’ya ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla, Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’nın yaptığı tanıtım ve reklamlarda yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla, Doktorun muayenehanesinde mevcut kablosuz internet ağına (wi-fi) misafir kullanıcı olarak katılmak istemeniz durumunda, mevzuatlar gereği alınan teknik tedbirler kapsamında kullanılmakta olan log-kayıt cihazları (firewall) vasıtasıyla, Meşru menfaat kapsamında iş yeri güvenliğinin temini amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla,toplanacak ve muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, operasyon, tedavi ve bakım hizmetleri boyunca OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel Verileriniz, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’nın yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ve GDPR ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız da alınarak işlenebilecektir.

AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR :

GDPR madde 6/1/a ve KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir; Doktor tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır. Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/ veya video kayıtlarınızın OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA’ya ait sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır. Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ OLACAKTIR;

Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp /zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram /facebook vs.) kullanarak, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’ya yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da bu yolla uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA’ya ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz. Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz. Doktorun, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’ya aktarılacak ve doktor tarafından, linki uygulama üzerinde yayınlanan kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’ya ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini ve bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’nın tarafınıza ulaşmasını kabul etmiş olursunuz. Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’Ya ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; doktorun verilerinizi size göndereceği linkte yer alan kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesini kabul etmiş olursunuz.

AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

GDPR madde 9/2/h ve KVKK madde 6/3 uyarınca; Muayene, tıbbî teşhis, operasyon, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan doktor tarafından, Özel Nitelikli Kişisel Veri sayılan Sağlık Verileriniz, açık rızanız aranmaksızın işlenecektir. GDPR madde 6/1/b ve KVKK madde 5/2/c uyarınca; Tıbbi teşhis, operasyon ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir. GDPR madde 6/1/f ve KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden; Muayenehane güvenliğinin sağlanması, hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.

GDPR madde 6/1/c, KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir; Hasta dosyası oluşturulması, İlgili mevzuatı gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edilmesi, Vergi ödemelerinin ifa edilmesi, Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi, Sağlık Turizmi Mevzuatı gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi, Veri güvenliğinizin sağlanması, Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi, İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI:

6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve GDPR 45. ve 49. maddelerine uygun olmak suretiyle, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tıbbi girişim, operasyon, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, Uluslararası Sağlık Turizmi Mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen hastaların transfer ve konaklama hizmetlerinin planlanması,  hastalar ile iletişim kurulması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, , Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik Mevzuatı çerçevesinde sunulan tıbbi hizmetlere ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik sözleşmeleri imzalanmak suretiyle, mevzuata uygun tüm idari ve teknik güvenlik tedbirler sağlanarak aşağıda belirtilen  3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

Bu kapsamda, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından işlenen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; Sigortalı Çalışanlarına, Bağlı Şirket ve Ortaklığı’na, Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere, Özel Hastanelere, Tedarikçilerine, Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri Hukuk Danışmanı, Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları, “Klinik Yönetim Sistemi Yazılımı” Hizmet Sağlayıcısı, Tercümanlar, Yurtdışı Tanıtım Pazarlama Danışmanı, Destek Yönetim Sistemi (DYS) Yetkilisi Veri Koruma Görevlisi, IT Danışmanı, Turizm Acentaları, Medikal Cihaz/Protez Sağlayıcı Şirketler, Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Yargı Makamlarına aktarılacaktır. KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ; Kişisel Verileriniz, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ve sağlık mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda gösterilen tabloda Kişisel Verilerinize ait saklama süreleri yer almaktadır.

Kimlik Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

İletişim Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

Sağlık Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

Fotoğraf ve Video

Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

Mali Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 5 Yıl

MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI:

KVKK kapsamında, hastalar/danışanlar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir. GDPR kapsamında, Avrupa Birliği ülke vatandaşları ile Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden hastalar/danışanlar, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayları en az 16 yaşında ya da ülkelerinde şart koşulan yaş sınırında olmak kaydıyla bizzat verebilirler. Bu yaş altındaki hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ:

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA rıza vermeniz hâlinde, GDPR 6/1/a ve KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

GDPR UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:

Veri Sahibi olarak Kişisel Verileriniz GDPR uyarınca da korunmaktadır. GDPR’ın yetki alanına girildiği hallerde (Avrupa Birliği vatandaşları veya Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler) Veri Sahiplerinin hakları şu şekildedir; Erişim Hakkı (GDPR madde 15): Veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA başvurarak teyit etme, kişisel verilerin işlenmesi halinde GDPR m.15’de yer alan detayları öğrenme hakkına sahiptir. Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16): Veri Sahibi, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA uhdesinde bulunan ve tarafına ait değişen kişisel verilerini her zaman için başvurarak düzelttirme hakkına sahiptir. Silme Hakkı (GDPR madde 17): Veri Sahibi, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir. GDPR madde 17’de belirtilen hususlar meydana geldiği takdirde OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından, kişisel verileriniz, gecikmeye mahal verilmeksizin silinecektir. İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18): Veri Sahipleri, Kişisel Verilerinin güncelliği konusunda itiraz etmeleri halinde, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından Kişisel Verilerin doğruluğu teyit edilene kadar, Veri Sahibi olarak verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptirler. Veri Sahibi, Kişisel Veri işlenme faaliyetinin yasa dışı olması nedeniyle Kişisel Verilerinin silinmesini talep ettiği durumlarda, talebi gerçekleşene kadar verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Veri Sahibi, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA işleme amacı doğrultusunda artık kişisel verilerine ihtiyacı kalmadığı durumlarda, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Veri Sahipleri, GDPR 21/1 maddesi uyarınca işleme faaliyetine itiraz ettikleri durumlarda, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞAnın veri işlemedeki meşru sebeplerinin Veri Sahibi’nin meşru sebeplerine ağır basıp basmadığı doğrulanana kadar, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20): Veri Sahibi, teknik olarak mümkün olduğu taktirde, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA uhdesinde tutulmakta olan Kişisel Verilerini her zaman için başvurarak, başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak işbu hak, veri işlemenin rızaya dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanabilecektir. İtiraz Hakkı (GDPR madde 21):Veri Sahibi, GDPR Madde 6(1)’in (e) veya (f) bentleri kapsamında profilleme dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelere dayanarak itiraz etme hakkına sahiptir. OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA , Veri Sahibinin menfaatlerinin, haklarının ve özgürlüklerinin üzerinde olan veya yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması gibi güçlü bir meşru neden gösteremezse, Kişisel Verileri işleyemez. Veri Sahibi, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amaçları ile işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profilleme de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinin bu amaçla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Veri Sahibi, doğrudan pazarlama amaçlarıyla Kişisel Verilerin, işlenmesine itiraz ettiği takdirde Kişisel Veriler artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.

KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; GDPR’da yer alan veri sahibi haklarına ilişkin maddeler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA nin, kurumsal web sitelerinde de yer alan adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad- soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurların bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ’NİN gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK ve GDPR tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA , KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” GDPR kapsamında “KONTROLÖR” sıfatıyla bildirmektedir. Saygılarımızla.

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, CEP TELEFONUNUZ, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız:

 

 

HASTA AÇIK RIZA METNİ 

İşbu Metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan bir rıza ile ve özgür iradeye dayanacak şekilde kanun çerçevesinde OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA  tarafından kişisel verilerin işlenmesine, ilgili kişi tarafından onay verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti Onay/Açık Rıza Metnini kabul ederek veri sorumlusu Muayenehanemiz ile paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize, telefon numaranıza ve diğer elektronik uygulamalara ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli elektronik ticari ileti gönderilmesini, paylaştığınız bilgilerin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını ilgili mevzuattan doğan haklarınız saklı kalmak kaydıyla kabul etmiş bulunmaktasınız.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin  Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç olmak üzere muayenehanemiz Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak aydınlatma metninde belirtilen esaslar çerçevesinde saklanacaktır.İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İzinli veri tabanından çıkış işleminiz muayenehanemiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirmeyecek, hizmet almaya devam edersiniz. İlgili kişi açık rıza vermek kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve bu bağlamda Veri Sorumlusuna kişisel verilerinizin paylaşılması konusunda vermiş olduğunuz  bu açık rızanızı dilediğiniz  zaman geri alabilirsiniz bilmelidir.  Ancak, geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından durdurulmaktadır.

A- Kişisel verilerimin veri sorumlusu OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA ve veri işleyenler (Dr un SGK lı çalışanları) tarafından, muhafaza edilmesine, aktarılmasına, yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına peşinen izin verdiğimi belirtir ve aşağıda belirtilen şekilde paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

B- 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verimin OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından işlenmesine, muhafaza edilmesine, paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi v.b. bilgiler Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)

C- Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA tarafından bahsi geçen kapsamda şahsıma ve bağımlılarıma ait kişisel verilerimizin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak; Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin işleneceğini ve T.C. Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara, özel bilgi yönetim sistemlerine, Sağlık Bakanlığına bağlı yönetim sistemlerine aktarılacağını biliyorum. Ayrıca randevu oluşturulması ve takibi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla;

1-Yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin  OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA  ve veri işleyenler (OPERATÖR DOKTOR YAŞAR BAŞAĞA   çalışanları) tarafından işlenmesini, muhafaza edilmesini, aktarılmasına yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına,

2-Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik tedarikçilerinize (Örn, yeminli mali müşavir ve hukuk danışmanları, bilişim teknolojileri, hizmet sağlayıcıları, yemekhane ve porter hizmeti alınan kurumlar)muayenehanenize verdikleri hizmetler ile ilintili ve sınırlı olarak aktarılmasına,

3-Sağlık durumumun teşhisi ve tedavisinde ikinci görüş almak amacıyla, kimlik bilgilerimin, görsel ve sağlık verilerimin uzman görüşü veren işbirliği içerisinde olduğunuz yurt içinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına; 

4-Yukarıda paylaşılan kişisel verilerim ile birlikte uygulama sırasında hekim tarafından çekilecek tıbbi fotoğraflarımın işlenmesine, bana uygulanacak girişim/tedavi sırasında fotoğraf çekilmesine ya da kayıt yapılmasına, saklanmasına, işlenmesine, 

5- Tarafıma ait fotoğrafların sosyal medya mecralarında paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ederim. İşbu açık rızayı vererek muayenehanemiz tarafından fotoğraf makineleri, cep telefonları vasıtası ile kaydedilen görüntünüzün yalnızca Muayenehanemize ait sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde herkese açık şekilde paylaşılmasına açık rıza göstermiş bulunmaktasınız. Uygulanan işleme ilişkin çekilen fotoğraflarınız, işlemin öncesi sonrası kayıtlarının alınması ve sağlık hizmetinin gerektirdiği şekilde yerine getirilip getirilmediğinin denetimi amacıyla çekilmektedir. Çekilen fotoğraflardan yalnızca tarafınızca açık rıza verilen görüntüler paylaşılacaktır. 

6-Randevu ve kampanya bilgilerimin elektronik posta, sosyal medya aracılığıyla veya telefonuma SMS gibi araçlar yoluyla bilgilendirme yapılmasını, finansal bilgilerimin paylaşımının e-posta adresine tebliğ edilmesine,

7- Konsültasyon/laboratuvar hizmeti alınan yurt dışında yerleşik sağlık kuruluşlarına, doktorlara ve sağlık personellerine konsültasyona/tetkike/teste onay vermem halinde tıbbi konsültasyonun/tetkikin/testin temini ile sınırlı olarak aktarılmasına

8– Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Hasta Aile Üyeleri ve Onay Verdiği Diğer Kişilere Aktarımına Yönelik Açık Rıza 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tıbbi gereklilik, mahkeme kararı ile aktarımı zorunlu olan haller (örn. T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler, hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlar, hastane/hasta bilgi yönetim sistemi firmaları) haricinde de aşağıda belirlediğim aile üyelerime / yakınlarıma, refakatçilerime, vekilime veya kanuni temsilcime ve diğer izin verdiğim aşağıdaki üçüncü kişilere sağlık verilerimin (örn. tahlil sonuçları, tetkik bilgilerim, randevu bilgilerim, sağlık durumum ile ilgili genel bilgim) aktarılmasına,

9-– İşbu metin kapsamında yukarıda bana anlatılanları ve haklarımı okuduğumu, anladığımı, tamamen özgür iradem ile ve muayenehane tarafından herhangi bir baskı altında bırakılmayarak tarafıma sms/elektronik posta ile ileti gönderilmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.)

Onay veriyorum (LÜTFEN EL YAZISIYLA ONAY VERİYORUM YAZINIZ) Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, CEP TELEFONUNUZ, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız:

UYGULANAN İŞLEMLER: UYGULANAN MEDİKAL MALZEME/İLAÇ:

Sağlığınızı Ertelemeyin